תקנון האתר

תקנון

ברוכים הבאים לאתר מתנ"סייל, מיסודה של החברה למתנ"סים (מרכזים קהילתיים בישראל) בע"מ. השירות והמידע המוצגים והמוצעים במסגרת אתר זה כפופים לתנאים הבאים. הכניסה לאתר והשימוש בו מעידים על אישורך והסכמתך לתנאים – אם אינך מסכים/מה לתנאים, אנא הימנע משימוש באתר.


המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם היוצר קשר עם האתר ו/או עושה בו שימוש בכל דרך וצורה שהיא. הניסוח להלן נוסח לצורך הנוחות בלשון זכר, יחיד, אך פונה לגברים ולנשים, יחידים ורבים.

 

למי נועד האתר?
האתר הוקם כדי לשרת את המתנ"סים, עובדיהם ובני משפחותיהם ברחבי הארץ, והשימוש בו מותר למתנ"סים, לעובדיהם ולבני משפחותיהם בלבד.

תוכן האתר באתר מתפרסם מידע פירסומי. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה למתנ"סים אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל טעות שעלולה להיות בקשר עם התכנים ולכל שימוש שייעשה בהם. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.


זכויות יוצרים, קניין וסימני מסחרכל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומים, קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, יצירות אודיו-ויזואליות, הקלטות, מוסיקה, עיצובים, טקסטים, תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: "תוכן"), שייכים לחברה למתנ"סים ו/או היא מחזיקה בזכויות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר ולא יעשה בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור החברה למתנ"סים. השמות, הלוגו וכל סימני המסחר באתר ו/או המצויים באתר הינם סימני מסחר רשומים, הינם מוגנים על פי דינים ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מהאמור, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, בתוכן האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיוב' שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה למתנ"סים. אין לעשות באתר ו/או בתוכן האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.


מידע פרסומי באתר האתר כולל מידע פרסומי לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר. ידוע למשתמש כי החברה למתנ"סים אינה בודקת את אמיתות הפרסום או את כדאיות הרכישה. אין בפרסום באתר משום המלצה על טיב המוצר ו/או השירות, אין בפרסום באתר משום המלצה על המחיר המתפרסם ואין בפרסום באתר משום המלצה לפנות לספק זה או אחר. החברה למתנ"סים ממליצה למשתמשים לבדוק את התאמת המוצר ו/או השירות, את מחיר השוק ואת הספק קודם לביצוע רכישה. כל הסתמכות על מידע המוצג באתר, תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של מבצע הפעולה ועל אחריותו.


ידוע למשתמש כי פירוט המוצרים ו/או השירותים המתפרסמים באתר והמחירים המופיעים באתר נמסרים על ידי המפרסמים ובאחריותם בלבד. החברה למתנ"סים איננה אחראית לתוכן הפרסום ולהתאמה בין תוכן הפירסום לבין המוצרים שיסופקו בפועל, אם וככל שיסופקו. ידוע למשתמש כי המחירים המתפרסמים באתר כמחירי המחירון נמסרים על ידי המפרסמים ואינם משקפים בהכרח את מחיר השוק.

ידוע למשתמש כי החברה למתנ"סים איננה צד לכל עיסקה שתיערך על סמך המידע המתפרסם באתר, ולמשתמש לא יהיו טענות כלפי החברה למתנ"סים ביחס למידע המתפרסם באתר.


הגבלת אחריות האתר ותוכנו מוצעים ומוצגים כפי שהם ("AS IS") ולפי זמינותם ("AS AVAILABLE"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה למתנ"סים להתאמתו לצרכי משתמש כל שהוא. החברה למתנ"סים איננה מתחייבת כי האתר יוצג בצורה מיטבית בכל דפדפן ובכל מכשיר. השימוש באתר הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש ישא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. החברה למתנ"סים אינה מתחייבת כי האתר יעמוד בדרישות המשתמש, ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות, וירוסים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, בספקי האינטרנט וכיוב'.


החברה למתנ"סים לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור, החברה למתנ"סים אינה, לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות כלפי המשתמש לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או כל נזק אחר הנובע בצורה כל שהיא מהשימוש באתר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין טעויות או שגיאות בחומר המוצג באתר, אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר וכיוב', והכל, במישרין או בעקיפין, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.


גלישה באינטרנט כרוכה בסיכונים כגון רוגלות, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים ועוד. החברה למתנ"סים אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מאלה, והמשתמש מתחייב לנקוט אמצעי הגנה מקובלים, לרבות תוכנות אנטי-וירוס, חומת-אש, הגנות נגד רוגלות וגיבוי תכני המחשב.


קישורים לנוחות המשתמש, עשוי האתר להכיל קישורים לאתרים ושירותים אחרים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי החברה למתנ"סים (להלן: "אתרים זרים"). הפניה לאתרים זרים תיעשה על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת. החברה למתנ"סים אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות לאתרים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.

המתנ"סים ועובדיהם רשאים להציב קישורים אל דף הבית של אתר זה מתוך אתריהם, ובלבד שהקישור ייעשה לעמוד הבית בלבד, ולא לעמודים פנימיים באתר. אין לקשר אתר זה באופן שמציג את תכני האתר בסמוך לתכנים חיצוניים. אין להציב קישורים לאתר זה מתוך אתרים הכוללים פעילות לא חוקית, או פעילות שאיננה עולה בקנה אחד עם המטרות החינוכיות של החברה למתנ"סים.


מסירת מידע על ידי גולשים הנהלת האתר והמפרסמים יעשו, על פי שיקול דעתם, שימוש בקבצי cookie, והמשתמש מסכים לשימוש כזה. במסגרת השימוש באתר יתכן שתידרש הזנת פרטים אישיים. מסירת הפרטים שיסומנו כ"חובה" מהווה תנאי לשימוש בישומים הדורשים מילוי פרטים. המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר, וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. החברה למתנ"סים מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור. המשתמש מתחייב למסור מידע אמת בלבד.

 

רישום לאתר מהווה הסכמה למשלוח עדכונים ופרסומות מפעם לפעם על ידי האתר. משתמש שאינו מעוניין לקבל פרסומות יוכל לבקש, לאחר ההרשמה, שלא לקבלן.

משתמש שמפרסם מודעות באתר מתחייב למסור מידע אמיתי בלבד במודעות. מסירת מידע לפרסום באתר מהווה גם הענקת רשיון שימוש בתוכן שנועד לפירסום, ומתן היתר לחברה למתנ"סים לנהוג בתוכן הפירסום מנהג בעלים בלי צורך לבקש היתר. מסירת תכנים לפרסום מהווה הצהרה של המשתמש שהוא בעל זכויות היוצרים והוא רשאי למסור את זכויות היוצרים לחברה למתנ"סים. משתמש שמפרסם מודעה באתר מתחייב להסיר את המודעה ככל שאין בה צורך. החברה למתנ"סים רשאית, לפי שיקול דעתה, שלא לפרסם מודעה או להסיר מודעה שפורסמה, אם היא סבורה שאין בה צורך או שהיא פוגענית ו/או נוגדת תקנת הציבור ו/או איננה עומדת בכללי הדין ו/או איננה עומדת בכללי האתר או ברמתו.


סמכות שיפוט והדין החל תנאי השימוש, השימוש, וכל הפעולות באתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בירושלים סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות האתר.


יצירת קשר פרטי החברה למתנ"סים לשם יצירת קשר: החברה למתנ"סים (מרכזים קהילתיים בישראל) בע"מ, מודיעין. טלפון: 07-32870279 פקס: 073-2870438

  מפת האתר | צור קשר | תקנון האתר  
       FaceBook  
 בניית אתרים Signed by